Hệ thống 1Check áp dụng 04 loại tài khoản CTV khác nhau, tương ứng với mức hoa hồng % khác nhau trên lợi nhuận của đơn hàng mà 1Check nhận được từ đối tác. Các loại tài khoản và mức thu nhập cụ thể như sau:
1. Tài khoản Silver (Bạc): Điều kiện áp dụng - ngay sau khi tài khoản CTV được kích hoạt. Mức thu nhập - 60% tổng lợi nhuận mỗi đơn hàng.
2. Tài khoản Gold (Vàng): Điều kiện áp dụng - doanh số tháng kế trước trên 15 triệu, áp dụng mức hoa hồng cho tháng tiếp theo. Mức thu nhập - 65% tổng lợi nhuận mỗi đơn hàng.
3. Tài khoản Diamond (Kim cương): Điều kiện áp dụng - doanh số tháng kế trước trên 25 triệu, áp dụng mức hoa hồng cho tháng tiếp theo. Mức thu nhập - 70% tổng lợi nhuận mỗi đơn hàng.
4. Tài khoản Platinum (Bạch kim): Điều kiện áp dụng - doanh số tháng kế trước trên 40 triệu, áp dụng mức hoa hồng cho tháng tiếp theo. Mức thu nhập - 75% tổng lợi nhuận mỗi đơn hàng.
Lưu ý: Sau mỗi tháng, 1Check căn cứ vào kết quả kinh doanh của tháng đó để Nâng cấp tài khoản hoặc Hạ cấp tài khoản CTV.
---

Chính sách CTV có thể theo dõi theo bảng: